Pages

 

Thursday, April 28, 2011

အေမ့အိမ္ေက်ာင္း (ေျမာက္ဥကၠလာ) ေဆာက္လုပ္ရန္ အကူညီေတာင္းခံၿခင္း

0 comments
ေက်ာင္းအမည္ -အေမ့အိမ္(ပညာဒါန)
တည္ေနရာ -အမွတ္ (၂၆)၊ မာဃလမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊
ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။
The Compassionate-hand social network ေခၚ ဂရုဏာလက္ လူမႈ႕အက်ိဳးၿပဳ လူငယ္မ်ား ေၿမာက္ဥကၠလာသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၄ ႏွစ္ (၂၀၀၇ -၂၀၀၈) ပညာသင္ႏွစ္မွစ၍ ခ်ဳိ႕တဲ့ေသာ မူလတန္း ႏွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္းသား/သူမ်ားကုိ အခမဲ့ ပညာသင္ၾကားေပးျခင္း၊ အာဟာရတုိက္ေကၽြးျခင္း၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း စသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ႏွစ္စဥ္ ကေလးဦးေရမွာ တိုးတက္လွ်က္ရွိျပီး ၄င္းပညာသင္ႏွစ္မ်ားတြင္ ပညာရည္ထူးခၽြန္မႈ ရွိခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား ဗလာစာအုပ္မ်ား၊ခဲတံမ်ားႏွင့္ အၿခားေက်ာင္းသံုး စာအုပ္မ်ားပါ လိုအပ္သလို ကူညီလွ်က္ရွိပါသည္။ သည့္အၿပင္ တစ္လလွ်င္ ၄ႀကိမ္ အဟာရ တိုက္ေကၽြးလွ်က္ရွိပါသည္။ ယခု၂၀၁၁ခုႏွစ္မွစၿပီး “Togetherness” social network ေခၚ “အတူတကြ” အမည္သစ္ၿဖင့္ ဆက္လက္ အခမဲ့ ပညာသင္ႀကားေပးလွ်က္ ရွိပါသည္။
အကူညီေတာင္းခံၿခင္း
၂၀၀၇ခုႏွစ္တြင္ အခမဲ့ သင္တန္းစတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၈ ခုနာဂစ္မုန္တိုင္းေၾကာင့္ စာသင္ေက်ာင္း ၿပိဳခဲ့သည့္အတြက္ ယာယီေက်ာင္းေဆာက္ၿပီး သင္ႀကားလွ်က္ရွိရာ ယခုအခါစာသင္ႀကားေနေသာ ေနအိမ္အေဆာက္အဦး မွာေက်ာင္းသားဦးေရ မ်ားမ်ားမဆန့္ေသာေႀကာင့္ အေဆာက္အဦးသစ္ ေဆာက္လုပ္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ ယခုပညာသင္ႏွစ္ ၂၀၁၁တြင္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား အဆင္ေၿပေၿပ သင္ႀကားႏိုင္ဖို႔အတြက္ စာသင္ေက်ာင္းသစ္ အၿမန္ဆံုးတည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္လွ်က္ရွိပါသည္။

အေမ့အိမ္ ပညာဒါန (အခမဲ့) ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္ သင္ခန္းစာ
(က) ေႏြရာသီ သုံးလျဖစ္ေသာ မတ္လ၊ ဧၿပီလ ႏွင့္ ေမလအတြင္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ေအာက္ပါ သင္ခန္းစာမ်ား သင္ႀကားလွ်က္ရွိပါသည္။
(ခ) ၁၃၊၂၊၂၀၁၁ ေန႕ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က်င္းပေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေမြးေန႕ (ျမန္မာႏုိင္ငံ ကေလးမ်ားေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ (၄) ဦးက ပန္းခ်ီၿပိဳင္ပြဲကုိ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲခဲ့ၿပီး ဒုတိယ၊ တတိယႏွင့္ ႏွစ္သိမ့္ဆု ဆြတ္ခူးရရွိခဲ့ပါသည္။
(ဂ) ၁၁၊ ၂၊ ၂၀၁၁ ေန႕တြင္ အေမ့အိမ္ ပညာဒါန (မ/ဥကၠလာ)ေက်ာင္းတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေမြးေန႕ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကေလးမ်ားေန႕ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ေလးမ်ား ပညာရည္တုိးတက္မႈ ဉာဏ္စြမ္းၿပိဳင္ပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပုံတူ ပန္းခ်ီ၊ သင္ရုိးကဗ်ာရြတ္ သရုပ္ေဖာ္ႏွင့္ ေအာင္ဆန္းဇာနည္ ကဗ်ာရြတ္သရုပ္ေဖာ္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားက်င္းပၿပီး ဆုမ်ားခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါသည္။
(ဃ) မ်ဳိးဆက္သစ္တုိ႔၏ အနာဂါတ္စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အဆင့္ဆင့္ျဖင့္ စြမ္းရည္သစ္မ်ား စိတ္ကူးဉာဏ္မ်ားကုိ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။
(င) ေက်ာင္းသား၊ သူေလးမ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈဆက္ဆံေရးအျပင္ တီထြင္ ဖန္တီးတတ္မႈ၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံတတ္မႈ၊ ေလ့လာမွတ္သားတတ္မႈ၊ မွတ္ဉာဏ္ႏွင့္ သိနားလည္မႈ စြမ္းရည္တုိ႔အျပင္ ဘာသာစကားစြမ္းရည္ တုိးတက္ေစရန္ (Summer Classes) ေႏြရာသီအားလပ္ရက္ သင္ခန္းစာမ်ား ပုိ႔ခ်ေပးပါသည္။
(စ) အေျခခံ အဂၤလိပ္ဘာသာ သင္ခန္းစာ (Speaking and Listening)
(ဆ) ပန္းခ်ီ၊ စာေပကဗ်ာ၊ အႏုပညာ ႏွင့္ ဂီတ (Arts and Music)
(ဇ) က်န္းမာေရးေလ့က်င့္ခန္း (Physical Exersice)
(စ်) ဗုဒၶအဆုံးအမမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းလိမၼာ စာရိတၱဗလ ေဟာေျပာပုိ႔ခ်ခ်က္..
(ည) စာအုပ္စာေပမ်ားေလ့လာဖတ္ရႈျခင္း ႏွင့္ သိပၸံဆုိင္ရာ၊ ၀ိဇၨာဆုိင္ရာ အေထြေထြဗဟုသုတ ပုိ႔ခ်မႈ။

မွတ္ခ်က္ ။ ။ အေမ့အိမ္ ပညာဒါန(ေျမာက္ဥကၠလာပ) အေျခခံမူလတန္းက်ဴရွင္ေက်ာင္းမွ ေစတနာ၊ ၀ါသနာ၊ အနစ္နာတည္းဟူေသာ နာသုံးနာကုိ အရင္းခံ၍ သင္ၾကားေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

သတိ....
ေၿမကြက္လပ္ပံုမွာ ေက်ာင္းေဆာက္ရန္ေနရာၿဖစ္သည္။ ေက်ာင္းဆရာ/ဆရာမ၂ေယာက္လိုအပ္ေနပါသည္။ (၄) တန္းသင္ႀကားရန္ အတြက္သာၿဖစ္ပါသည္။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
ကုိႏိုင္ငံလင္း....

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၾကတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အနာဂတ္ ရင္ေသြးငယ္ေလးေတြ အတြက္ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ကူညီပံ့ပိုးေပးၾကပါရန္ တိုက္တြန္းႏွဳိးေဆာ္ လိုက္ရပါတယ္။

No comments: