Pages

 

Tuesday, November 19, 2013

လႊတ္ေတာ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အာဏာရွင္စနစ္သို႔ ဦးတည္

0 comments
 
 ယေန႔ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနသည္ ဒီမိုကေရစီသို႔ လ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲခဲ့သျဖင့္ ဒီမိုက ေရစီအေလ့အထမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုမယဥ္ပါးေသးမီမွာပင္ ဖဲြ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရး အၾကပ္အတည္းကို ဆိုက္ေရာက္လ်က္ရိွေပသည္။ ၎အျပင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွာလည္း ဖယ္ဒရယ္ကို အေၾကာင္းျပၿပီး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရလာေအာင္ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္မပါ ၀င္သည့္အခြင့္အေရးမ်ားကို ေတာင္းဆိုလာသျဖင့္ MPC မွ ဦးေအာင္မင္းကိုယ္တိုင္ စိတ္ဓာတ္က်လ်က္ ရိွၿပီး ေရွ႕သို႔ဆက္လက္ခ်ီတက္ႏိုင္ေရး ၎၏အႀကံေပးမ်ားႏွင့္ညိွႏိႈင္းၿပီး လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္မထိုးမီမွာပင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေပးေတြ႕ရသည့္အေျခအေနသို႔ ဆုိက္ေရာက္လ်က္ရိွေပသည္။
 
 ထိုသုိ႔ အၾကပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအဖဲြ႕ ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ေနစဥ္မွာပင္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ(၂)ဦးမွာလည္း ေရနစ္သူ ၀ါးကူထိုးမေပးဘဲ နစ္သထက္နစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္လာလ်က္ရိွ ေပသည္။ အစိုးရမွ ႏိုင္ငံဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ တင္သမွ်စီမံကိန္းမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ကကန္႔သတ္ တားျမစ္ေနေပသည္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွအသိ အမွတ္ျပဳခံရေသာ္လည္း စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ ထိေရာက္ေသာေအာင္ျမင္မႈမ်ား မရရိွဘဲ ျဖစ္ေနေပသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ႀကံလိုက္ လူထုမွ ကန္႔ကြက္လိုက္ျဖစ္ေနသလို လႊတ္ေတာ္မွလည္း ကန္႔သတ္တားျမစ္ေနသျဖင့္ ေရွ႕မတိုးႏိုင္ျဖစ္ေန ပါသည္။
 
ယခုအခ်ိန္သည္ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ တိုင္းျပည္အက်ိဳးစီးပြားကိုၾကည့္လ်င္ အစိုးရအဖဲြ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္သည့္အခ်ိန္ျဖစ္ေသာ္လည္း ကိုယ္က်ိဳးအတၱ၊ မာန္မာနမ်ားေၾကာင့္လႊတ္ေတာ္မွ အစိုးရအဖဲြ႕လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္မႈမရိွေအာင္ ထိုးႏွက္ေနေပသည္။ ေနာက္တစ္ခ်က္အေနျဖင့္ သူရဦးေရႊမန္းသည္ တပ္မေတာ္တြင္ ဦးသိန္းစိန္အထက္၌ ေနလာရာမွ အရပ္ဘက္အစိုးရသို႔ အသြင္ ေျပာင္းစတြင္ ဦးသိန္းစိန္အား သမၼတ ေပးလိုက္သည့္အတြက္ ႀကိတ္မႏိုင္ခဲမရျဖစ္ေနႏိုင္ပါသည္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအေနျဖင့္ သန္႔ရွင္းေသာအစိုးရ၊ ေကာင္းမြန္ေသာအစိုးရတစ္ရပ္ျဖစ္ေရးေၾကြးေၾကာ္ေန ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ျပည္သူလူထုအတြက္ ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္စရာမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါသည္။ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါအတိုင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ခံစားခြင့္မ်ားထုိက္သင့္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ေပးအပ္ထားေသာ္လည္း ကိုယ္စား လွယ္မ်ားမွ အစိုးရအဖဲြ႕၀န္ႀကီး၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္၍ နည္းသည္ဟု ယူဆေနပါသည္။ ဦးေရႊမန္းမွ ထိုအားနည္းခ်က္ကို အခြင့္အေကာင္းယူကာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို စည္း႐ုံးခဲ့ ပါသည္။ ၎ဘက္သို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါလာသည့္အခါတြင္ အစိုးရအဖဲြ႕အား စတင္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ပါသည္။ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံ႐ုံးတစ္ဖဲြ႕လုံးႏႈတ္ထြက္ေစျခင္း၊ အစိုးရေဆာင္ ရြက္ခ်က္မ်ားအား တားဆီးကန္႔သတျ္ခင္း Right to Recall ဥပေဒျပ႒ာန္းျဖစ္ျခင္းအား ဆိုင္းငံ့ျခင္း တို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
 
ယခုအခါ လႊတ္ေတာ္၀န္ထမ္း ၁၉၀ ဦးအား အစိုးရရာထူး၀န္အဖဲြ႕အား အသိမေပးဘဲ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းပင္ တစ္ဆင့္ျမင့္ရာထူးမ်ားတိုးေပးျခင္း၊ သမၼတ၏လစာခံစားခြင့္ သိန္း(၅၀) အစား (၁၅)သိန္းသာ သမၼတမွခံစားသည္ကို ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု စြပ္စဲြျပစ္တင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ လာသည့္အျပင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ယခင္(၃)သိန္းက်ပ္မွ (၆)သိန္းက်ပ္သို႔ တိုးျမွင့္ ခံစားခြင့္ျပဳရန္ လႊတ္ေတာ္မွေဆာင္ရြက္လာျခင္းမ်ားသည္ အစိုးရကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆရေပသည္။ အမွန္တကယ္(၆)သိန္းက်ပ္သာ ခံစားေစပါက ျပည္သူလူထုထံမွ ေကာက္ခံရရိွသည့္ အခြန္ေငြမ်ားကို ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနသည့္ ျပည္သူလူထုအက်ိဳးစီးပြားအား အသုံးမျပဳဘဲ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို တိုးျမွင့္ခံစားေစပါက တစ္လလွ်င္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြထဲမွ လစဥ္က်ပ္သိန္း (၂၀၀၀)ခန္႔ ကုန္က်ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အစုိးရၾကား အာဏာလြန္ဆဲြမႈေၾကာင့္ ၾကားထဲမွျပည္သူမ်ားအား ေျမဇာပင္မျဖစ္ ေစလိုပါ။ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ ျပည္သူစုံညီစြာျဖင့္ အမိျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ဒီမိုကေရစီ စနစ္ရွင္သန္ေအာင္ ခ်ီတက္ေစလိုေၾကာင္း ဆႏၵျပဳအပ္ပါသည္။ ယခုလက္ရိွ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေန အထားသည္ အစိုးရအား လႊတ္ေတာ္မွအတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ဦးေရႊမန္း ဦးေဆာင္သည့္ လႊတ္ေတာ္အားထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သူ ကင္းမဲ့လ်က္ရိွေပသည္။ လႊတ္ေတာ္အား ယခုအတုိုင္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈမျပဳလုပ္ႏိုင္ပါက ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ဦးတည္ခ်ီတက္ရင္း အာဏာရွင္စနစ္သို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရိွသြားေစႏိုင္ေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္။
 
ေမာင္ေမာင္သိန္း
 


No comments: